Úvod Služby Projekty Reference Nabídka vzdělávacích kurzů Kariérová poradna Kontakt

Chcete se stát profesionály v oblasti přípravy a řízení realizace projektů?

Fondy Evropské unie jsou fenoménem dnešní doby – umožňují zájemcům realizovat aktivity, které by jinak nebyli schopni sami zafinancovat. Do roku 2020 budou moci příjemci v České republice z fondů Evropské unie čerpat až 24 miliard EUR, tzn. více než 640 miliard Kč!

Chcete se o této oblasti dozvědět více a zorientovat se tak v oblasti realizace a řízení projektů financovaných z fondů Evropské unie? Chcete rozvinout svou kariéru v této oblasti? Zajímáte se o názory a zkušenosti odborníků s dlouholetou praxí? Právě pro Vás jsme připravili akreditovaný rekvalifikační Manažer projektu!

Jedná se o intenzivní 150 hodinový rekvalifikační kurz (90 hodin teoretické výuky, 60 hodin praktické výuky), jež je ukončen závěrečnou zkouškou z profesní kvalifikace dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Jeho úspěšným absolvováním získá účastník "Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu".

 

V rámci tohoto rekvalifikačního kurzu jsou řešena tato témata:

 • politika strukturálních fondů Evropské unie a realita programového období 2014 - 2020 v České republice (obecné představení všech operačních programů),
 • nastavení projektu a projektové žádosti s respektem k vhodnému operačnímu programu a obsahu výzvy,
 • stěžejní dokumenty a metodické podklady nezbytné pro realizaci projektu,
 • právní aspekty přidělení dotace,
 • řízení odborně-věcné a finanční stránky projektu,
 • klíčové aktivity jako stěžejní prvek řízení věcné stránky projektu,
 • problematika výběrových řízení,
 • nepodstatné a podstatné změny projektu v rámci jeho realizace,
 • monitorování projektu a informování poskytovatele dotace o stavu jeho realizace,
 • publicita projektu,
 • archivace dokumentů,
 • udržitelnost projektu,
 • kontroly projektu a právní prostor obrany příjemce dotace v případě identifikace nesrovnalostí.

 

Co se v rámci rekvalifikačního kurzu naučíte:

 • orientovat se v základních možnostech, které jsou na úrovni fondů Evropské unie dané v rámci programového období 2014-2020,
 • rozpoznávat a pro svůj projektový záměr vybrat vhodný operační program,
 • správně číst výzvy k předkládání projektových žádostí,
 • základní postupy pro zpracování projektových žádostí vč. informací k práci s informačním systémem MS2014+, jehož prostřednictvím probíhá předkládání projektových žádostí,
 • orientovat se v obecných otázkách věcného a finančního řízení projektu (pochopíte význam provázanosti dokumentů jako je projektová žádost, Smlouvou o realizaci projektu, Příručka pro žadatele / příjemce, Metodikou monitorovacích indikátorů a dalšími metodickými podklady, dopisy, apod.),
 • vnímat právní význam závazků, které s sebou realizace dotačních projektů nezbytně nese,
 • vhodně nastavit a efektivně řídit klíčové aktivity projektu a jejich posloupnost,
 • základům práce s rozpočtem projektu,
 • rozpoznat nezbytnost realizace výběrových řízení a v základu nastavit parametry výběrových řízení s respektem k jejich předpokládanému finančnímu objemu,
 • orientovat se v povinnostech souvisejících s monitoringem projektu, s komunikací poskytovatelem dotační podpory,
 • respektovat tzv. povinnou publicitu projektu, jejímž prostřednictvím je popularizována podpora projektu z fondů Evropské unie a umět vybrat nejvhodnější komunikační kanály pro publicitu projektu,
 • vést základní průvodní dokumentaci projektu,
 • orientovat se v pravidlech souvisejících s archivací výstupů a administrativního zázemí realizovaného projektu,
 • znát pojem „udržitelnost projektu“,
 • uvědomovat si význam kontrol projektu a zároveň mít povědomí o právním prostoru pro obrany příjemce dotace v případě identifikace nesrovnalostí.

Kurzem Vás provedou kvalifikovaní odborníci z dlouholetou praxí v oblasti přípravy a realizace projektů financovaných fondy Evropské unie a odborníci na právní problematiku dotačních podpor.

Řešená problematika je vedle své teoretické roviny doplněna množstvím praktických ukázek z realizace reálných projektů (např. zpracovávání projektové žádosti, ukázky dokumentace ke klíčovým aktivitám projektu, ukázky z monitorovacích zpráv, příprava realizace výběrového řízení atd.).

Sledujte tyto stránky, na kterých budou zveřejňovány nejbližší termíny realizace rekvalifikačního kurzu „Manažer projektu“.

Absolvovali byste rádi tento rekvalifikační kurz? Máte náměty či připomínky? Kontaktujte nás!

© BrusTech technologies 2017

Mapa stránek Vytiskni tuto stránku Poslat odkaz na tuto stránku   AC Education » Nabídka vzdělávacích kurzů » Akreditovaný rekvalifikační kurz "Manažer projektu" | vzdělávání nabídka kurzy management projektů

AC Education s.r.o.

Poděbradská 206/57
198 00  Praha 9 – Hloubětín