Úvod Služby Projekty Reference Kariérová poradna Kontakt

Na správné cestě

Projekt se orientuje na práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami s cílem tyto efektivněji integrovat do vzdělávacího procesu a v dlouhodobějším časovém horizontu i do zaměstnání.

 

Reg.číslo projektu :   CZ .1.07/1.2.27/01.0022

Období realizace:   březen 2012 – únor 2014

 

Stručný obsah projektu :

Obsahem projektu je zapojení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání, ze všech typů základních škol všech 5 okresů Olomouckého kraje (Jeseník, Olomouc,Prostějov,Přerov,Šumperk) do aktivit projektu takovým způsobem, aby jim byl projekt podporou a zprostředkovanými relevantními informacemi jim pomohl ve správném rozhodnutí při budoucí volbě povolání a obohatil je novými znalostmi a dovednostmi. S určitou odlišností žáků se speciálními vzdělávacími potřebami často souvisí i jisté vyloučení, mnohdy nechápání svých práv a povinností, běžných pravidel a mantinelů, a s tím zhoršené uplatnění se a následně celková demotivace k úspěšnému dostudování, zaměstnání a zapojení se do společnosti.

 

Cílové skupiny :  

Primární cílovou skupinou jsou žáci se speciálními vzdělávacími potřebami,především žáci:

  • s poruchami chování (lež, záškoláctví, krádeže, šikana),
  • s poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie),
  • s dlouhodobou nebo chronickou nemocí (stále častější alergie, infekční, kardiovaskulární, astma),
  • pocházejícími ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí, a to jak na základních školách běžného typu, tak i na speciálních a praktických ZŠ.

 

Společně s touto základní cílovou skupinou budou podpořeni i pedagogičtí pracovníci primárně zajišťující výchovné poradenství na základních školách, jelikož právě oni (společně s rodiči a ostatními pedagogy) mají velký vliv na rozhodování o budoucnosti žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, stejně jako na nastavení jejich mantinelů, vštípení hodnot a náhledu na život.

 

Základní cíle projektu :

 

  • podpoření 400 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, či ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání,
  • propagace vhodných oborů odpovídající jejich schopnostem, dovednostem, možnostem,
  • vedení těchto žáků k dodržování pravidel, také návrat k úctě a ke slušnosti,
  • vytvoření metodiky pro výchovné poradce a  diagnostika žáků,
  • celokrajské využití všech aktivit a vytvořených prostředků.  

-       

Hlavní aktivity projektu :

 

KLÍČOVÁ AKTIVITA 01 - Konkrétní práce se žáky

Tato klíčová aktivita je zaměřena na konkrétní práci se žáky věnované formování osobnosti žáků se speciálními vzdělávacími potřebami tématech: důsledky svého rozhodnutí, odpovědnost za své činy, příklady dobrých a špatných situací, chování. Aktivity budou realizovány prostřednictvím scének, představování rolí, besed, diskuzí apod. Den věnovaný této práci proběhne cca 1 za pololetí v každé škole a budou je vést proškolení pedagogové. V plánu je zrealizovat 80 dní zaměřených na rozvoj osobnosti žáků (samozřejmě kromě letních prázdninových měsíců).Této aktivity se zúčastní minimálně 400 žáků.

 

KLÍČOVÁ AKTIVITA 02 - Besedy ve školách

Besedy na školách pro budou koncipovány jako volný rozhovor se žáky, žákům bude představena aktuální situace na regionálním trhu práce. Na těchto besedách bude dále vštěpována žákům důležitost odpovědnosti za své činy a jednání, dodržování pravidel, nutnost pracovních návyků, apod.

Z těchto besed budou následně pracovníky škol vytvořeny prezentace jednotlivých vhodných profesí a s těmito materiály bude dále pracováno při výuce. V plánu je zrealizovat min. 20 besed, v rámci této aktivity dojde k oslovení min. 400 žáků.

  

KLÍČOVÁ AKTIVITA 03 - Tematické dny

Přibližně v měsíčních intervalech proběhne Tematický den, který bude vždy zaměřen na určitou profesi. Tematický den proběhne na zapojených středních školách v Olomouckém  kraji.Žáci se budou moci seznámit s konkrétními vyučovanými obory.Akcí se zúčastní žáci  s možností účastí rodičů.

V plánu je  zrealizovat 20 tématických dní v okresech Olomouckého kraje.V rámci této aktivity dojde k oslovení min. 400 žáků. Složení žáků i s celkovým počtem bude vždy projednáno mezi konkrétními školami.

 

KLÍČOVÁ AKTIVITA 04 - Exkurze

V rámci realizace projektu je v plánu zrealizovat  20 exkurzí ve firmách Olomouckého kraje pro žáky.

Žáci se seznámí nejen s vytyčenými obory, ale také s prostředím firmy, sociálním zázemím, seznámí se s chodem firmy (důraz na BOZP), s psanými i nepsanými pravidly firmy, hierarchií. Budou mít možnost promluvit si přímo se zaměstnanci, uvidí výrobu i hotový výrobek.Cílem této aktivity je přiblížení praktické stránky jednotlivých projektem dotčených oborů.

 

KLÍČOVÁ AKTIVITA 05 - Školení pro pedagogy, metodika

Toto školení bude zaměřeno na vzdělávání pedagogů v oblasti formování osobnosti pozitivním směrem ve smyslu stanovení hodnot, nést odpovědnost za své činy, respektování autorit a pravidel, uvědomování si důsledků svého jednání, nastavení mantinelů, návrat ke slušnosti, úcty k druhým apod. V plánu je zrealizovat 2 dvoudenní workshopy, kde budou pedagogy školit psycholog a další odborníci a kde v rámci řízených diskuzí budou diskutována výše zmíněná témata a jejich přenos na primární cílovou skupinu. Dále se uskuteční 4 jednodenní workshopy, kde bude diskutováno  téma s propojením s praxí a již dosavadními zkušenostmi.Z těchto workshopů/školení vznikne jakýsi "vzorový školní řád„.

 

KLÍČOVÁ AKTIVITA 06 - Interaktivní webový portál pro žáky

V rámci této klíčové aktivity dojde k vytvoření nového interaktivního webového portálu zaměřeného na na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Na webových stránkách www.naspravneceste.cz budou postupně umísťovány:

1)Informace týkající se projektu – chystané akce, výstupy jednotlivých aktivit apod.

2)Interaktivní část – zpětná vazba, diskusní fórum, soubor flash her, křížovek, zajímavosti z oborů. Webový portál bude mít několik úrovní přístupů (pro žáky, rodiče, pedagogy).

 

Kontaktní osoba :   Ing.Hana Houšťová,koordinátor projektových aktivit

                              houstova@asistencnicentrum.cz, tel.: 602 546 953 

© 2024 Insion

Mapa stránek Vytiskni tuto stránku Poslat odkaz na tuto stránku   AC Education » Projekty » Na správné cestě

AC Education s.r.o.

Poděbradská 206/57
198 00  Praha 9 – Hloubětín